top of page

Algemene Voorwaarden

 Definities 

1. Gevluchte Kunst: Gevluchte Kunst, gevestigd te Kerkstraat 281 onder KvK nr.84537949.

2. Klant: diegene met wie Gevluchte Kunst een overeenkomst is aangegaan.

3. Partijen: Gevluchte Kunst en klant samen.

4. Consument: een klant die tevens een individu is en die als privépersoon handelt.

 Toepasselijkheid algemene voorwaarden

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van producten door of namens  Gevluchte Kunst.

2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.

Prijzen

1. Alle prijzen die Gevluchte Kunst  hanteert zijn in euro’s, zijn inclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.

2. Alle prijzen die Gevluchte Kunst hanteert voor zijn producten, op zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan Gevluchte Kunst te allen tijde wijzigen.

3. Verhogingen van de kostprijzen van producten of onderdelen daarvan, die Gevluchte Kunst niet kon voorzien ten tijde van het doen van de aanbieding c.q . het tot stand komen van de overeenkomst, kunnen aanleiding geven tot prijsverhogingen.

Monsters en modellen

Indien de klant een product heeft ontvangen, dan kan hij daaraan geen enkel recht ontlenen om op enigerlei wijze aanpassingen te maken. Indien de klant dat toch doet, is Gevluchte Kunst hier op geen enkele wijze voor aansprakelijk.

 

Betalingen en betalingstermijn

1. Betaling dient vooraf te geschieden. 

2. Gevluchte Kunst behoudt zich het recht voor, om uitsluitend te leveren na ontvangst van betaling.

 

Herroepingsrecht

1. Een consument kan een online aankoop retourneren, na ontvangst van het product, gedurende een bedenktijd van 14 dagen, zonder opgave van reden ontbinden. Op voorwaarde dat het product niet is gebruikt.

2. De bedenktijd van 14 dagen zoals in lid 1 genoemd, vangt aan op de dag nadat de consument het laatste product of onderdeel heeft ontvangen van 1 bestelling.

De consument is verplicht om het product binnen 14 dagen na het kenbaar maken van zijn herroepingsrecht te retourneren aan Gevluchte Kunst, bij gebreke waarvan zijn herroepingsrecht komt te vervallen.

Vergoeding retourkosten

Indien de consument een beroep doet op zijn herroepingsrecht en de volledige bestelling tijdig retourneert, dan komen de kosten voor het retourneren van de volledige bestelling voor rekening van de consument. 
 

Levering

1. Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.

2. Levering van online bestelde producten vindt plaats op het door de klant aangegeven adres.

Levertijd

1. De door Gevluchte Kunst opgegeven levertijden zijn indicatief en geven de klant bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.

2. De levertijd vangt aan op het moment dat de klant het (elektronische) bestelproces volledig heeft afgerond en daarvan een (elektronische) bevestiging heeft gekregen van Gevluchte Kunst.

3. Overschrijding van de opgegeven levertijd geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht om de overeenkomst te ontbinden, tenzij Gevluchte Kunst niet binnen 14 dagen na daartoe schriftelijk te zijn aangemaand kan leveren of partijen hierover iets anders hebben afgesproken.

Feitelijke levering

Feitelijke levering geschiedt door Gevluchte Kunst via Post nl . De klant dient ervoor zorg te dragen dat de feitelijke levering van de door hem bestelde producten tijdig kan plaatsvinden.

Koets

Transportkosten zijn voor rekening van de klant, tenzij partijen hierover iets anders hebben afgesproken.

 

Verpakking en verzending

1. Indien de verpakking van een geleverd product geopend of beschadigd is, dan dient de klant, alvorens het product in ontvangst te nemen, hiervan door de expediteur  c.q.  bezorger een aantekening op te laten maken, bij gebreke waarvan Gevluchte Kunst niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.

2. Indien de klant zelf voor transport van een product zorgdraagt, dient hij eventuele zichtbare beschadigingen aan producten of de verpakking voorafgaand aan het vervoer  te melden aan Gevluchte Kunst, bij gebreke waarvan Gevluchte Kunst niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.

Klachten

1. De klant dient een door Gevluchte Kunst,  geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.

2. Beantwoordt een geleverd product niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant Gevluchte Kunst daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 4 dagen na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen.

3. De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat Gevluchte Kunst in staat is hierop adequaat te reageren.

4. De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.

Aansprakelijkheid Gevluchte Kunst

Gevluchte Kunst is niet aansprakelijk.

Garantie

1. De garantie met betrekking tot producten is uitsluitend van toepassing op defecten, veroorzaakt door ondeugdelijke) fabricage, constructie of materiaal. 2. De garantie geldt niet in het geval van normale slijtage en van schade ontstaan als gevolg van ongevallen, aangebrachte wijzigingen aan het product, nalatigheid of ondeskundig gebruik door de klant, alsmede wanneer de oorzaak van het defect niet duidelijk kan worden vastgesteld.

Wijziging algemene voorwaarden

1. Gevluchte Kunst is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. 

2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.

3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal Gevluchte Kunst zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.

4. Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen. 

Overgang van rechten

1. Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van Gevluchte Kunst. 

2. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek. 

Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

1. Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet  aan. 

2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat Gevluchte Kunst bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

1.   Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. 

2.   De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Gevluchte Kunst is gevestigd / praktijk houdt / kantoor houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

LOGOOOOO.png
bottom of page